Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,206

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng bộ công cụ tự động sinh cơ sở dữ liệu thời gian Anchor cho các cơ sở dữ liệu quan hệ. Tác giả: Hoàng Thị Bích Ngọc, Cao Thị Bình, Lê Thị Thanh Trúc. Tạp chí Khoa học Kinh tế(0866-7969). Số: 3 (03) - 2015. Trang: 115. Năm 2015. (Jun 30 2016 7:45PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu và đánh giá việc ứng dụng phương pháp FCO-IM vào mô hình hoá thông tin cho các hệ thống lớn ở Việt Nam. Tác giả: ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 114. Năm 2014.
(May 6 2014 5:00PM)
[3]Bài báo: Hệ thống thông tin Kế toán dựa trên điện toán đám mây: Giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tác giả: Lê Dân - Hoàng Thị Bích Ngọc. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Số: 9/2012(108). Trang: 18-20. Năm 2012. (Oct 24 2012 8:52PM)
[4]Tham luận: Hệ thống thông tin kế toán dựa trên điện toán đám mây: giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tác giả: Lê Dân - Hoàng Thị Bích Ngọc. Hội thảo Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Trang: 35. Năm 2012. (Jun 30 2016 7:57PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Prediction of brand stories spreading on social networks. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang & Josiane Mothe. Advances in Data Analysis and Classification (SCIE, IF: 2.339). No: 3/2021. Year 2021. (Aug 13 2021 4:48PM)
[2]Article: Prediction and Visual Intelligence for Security Information: The PREVISION H2020 Project. Authors: Konstantinos Demestichas, Thi Bich Ngoc Hoang, Josiane Mothe, Olivier Teste, Md Zia Ullah. Proceedings of the Conference CIRCLE 2020. No: 2621. Year 2020. (Jan 21 2021 4:10PM)
[3]Article: Topical Community Detection: an Embedding User and Content Similarity Method. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang. Proceedings of the Workshop on Machine Learning for Trend and Weak Signal Detection in Social Networks and Social Media. No: 2606. Year 2020. (Jan 21 2021 4:12PM)
[4]Article: TwitCID: a Collection of Data Sets for Information on Diffusion on Social Networks. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang, Josiane Mothe. Proceedings of the 10th International Conference of the CLEF Association, Springer. No:. Year 2019. (Jul 3 2019 4:56PM)
[5]Article: Location Extraction from Tweets.. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang, Josiane Mothe. Journal of Information Processing and Management, Elsevier, (SCIE, IF: 3.444). No: Volume 54. Pages: 129–144. Year 2018. (Nov 16 2017 9:11PM)
[6]Article: Predicting the diffusion of brand stories on social networks. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang and Josiane Mothe. CICling 2018, Proceeding Springer LNCS: ISI, Scopus. No:. Year 2018. (Mar 4 2018 11:03PM)
[7]Presentations: Extraction de Localisation et Apprentissage. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang, Josiane Mothe. EGC - Atelier Extraction et Gestion Parallèles Distribuées des Connaissances, ,Paris. Year 2018. (Mar 4 2018 10:59PM)
[8]Article: Can we Predict Locations in Tweets? A Machine Learning Approach. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang, Véronique Moriceau and Josiane Mothe.. International Journal of Computational Linguistics and Applications, ISSN 0976-0962 (accepted). No:. Year 2018. (Mar 4 2018 11:00PM)
[9]Article: "Méethode d'Apprentissage pour Extraire les Localisations dans les MicroBlogs". Authors: Thi Bich Ngoc Hoang, Josiane Mothe. Gast, 18ème édition de la conférence Extraction et Gestion de Connaissances. No:. Pages: (accepted). Year 2018. (Nov 30 2017 5:20PM)
[10]Article: Predicting Information Diffusion on Twitter - Analysis of predictive features. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang, Josiane Mothe. Journal of Computational Science, Elsevier, (SCIE, IF:1,925). No: Vol. 22. Pages: doi: 10.1016/j.jocs.2017.10.010. Year 2018. (Nov 16 2017 9:08PM)
[11]Presentations: Predicting Locations in Tweets. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang, Josiane Mothe, Véronique Moriceau. 18th International conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, Budapest, Hungary. Pages: 17/04/2017-23/04/2017. Year 2017. (Nov 16 2017 9:04PM)
[12]Article: Building a Knowledge Base using Microblogs: the Case of Cultural MicroBlog Contextualization Collection. Authors: Thi-Bich-Ngoc Hoang, Josiane Mothe. CLEF International conference, Portugal (regular paper). No: 9/2016. Year 2016. (Jun 30 2016 8:05PM)
[13]Article: Building a knowledge base using MicroBlogs: the case of festivals and location-based events (regular paper). Authors: Thi-Bich-Ngoc Hoang, Josiane Mothe. CORIA-CIFED conference, France. No: 3/2016. Pages: 295-303. Year 2016. (Jun 30 2016 8:01PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn