Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,738,572

 Vận dụng lí thuyết thụ đắc ngôn ngữ trong dạy từ vựng tiếng Việt cho học sinh tiểu học Jrai
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh
Nơi đăng: Tuyển tập Công trình nghiên cứu Ngữ văn học, Nxb Giáo dục Việt Nam.; Số: tập 3;Từ->đến trang: tr.603-609;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này tập trung trình bày những vấn đề cơ bản về vận dụng lí thuyết thụ đắc ngôn ngữ trong dạy từ vựng tiếng Việt cho học sinh tiểu học Jrai. Từ những lí thuyết về thụ đắc tiếng mẹ đẻ và thụ đắc ngôn ngữ thứ hai, chúng tôi nhận thấy con người phát triển năng lực ngôn ngữ bằng cách tiếp xúc trực tiếp với ngôn ngữ chứ không phải bằng cách học kiến thức về ngôn ngữ đó. Từ đó, chúng tôi đề xuất một số phương án trong giảng dạy Việt ngữ với tư cách là ngôn ngữ thứ hai để phát triển và nâng cao năng lực dùng từ cho học sinh tiểu học Jrai.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn