Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,365,420

 Phương thức tự tạo – một phương thức định danh quan trọng ở địa danh huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Cũng đăng ở Kỷ yếu Ngữ học Trẻ 2011; Số: số 2;Từ->đến trang: 63 - 70;Năm: 2012
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn