Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,052

 The Effect of Ethanol, Butanol Addition on the Equivalence Air–Fuel Ratio, Engine Performance and Pollutant Emission of an SI Engine Using Gasohol Fuels
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Quang Trung, Huynh Tan Tien and Phan Minh Duc
Nơi đăng: Proceedings of the International Conference on System Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017); Số: ICSSE 2017;Từ->đến trang: 605-609;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Ethanol–gasoline and butanol–gasoline blended fuel was tested in a conventional engine under various air–fuel equivalence ratios for its performance and emissions. The results of engine performance tests showed that torque output would increase slightly at seventy percent throttle valve opening when ethanol–gasoline and butanol–gasoline blended fuel was used. It was also shown that CO and HC emissions were reduced with the increase of ethanol/butanol content inthe blended fuel, which resulted from oxygen enrichment. At an air–fuel equivalence ratio slightly larger than one, the smallest amounts of CO and HC and the largest amounts of COR2R resulted. It was noted that under the lean combustion condition, COR2R emission was controlled by air–fuel equivalence ratio; while under the rich combustion condition, COR2R emission is offset by CO emission. From the experimental data, the optimal ethanol, butanol content in the gasoline and air–fuel equivalence ratio in terms of engine performance and air pollution was found.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn