Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='httien' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 33,424,849

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình nhiệt động tính nhiệt độ môi chất công tác động cơ đánh lửa cưỡng bức từ dữ liệu áp suất. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 5 [90]. Trang: 93-97. Năm 2015. (Aug 12 2015 3:35PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của góc đánh lửa đến tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức khi sử dụng nhiên liệu xăng pha 30% Butanol. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến; Phan Minh Đức; Trần Văn Nam; Đặng Thế Anh. Hội nghị Cơ khí Toàn quốc. Số: VCME'15. Trang: 231-245. Năm 2015. (Apr 13 2016 2:19PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng tỷ lệ butanol pha vào xăng đến tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Phan Minh Đức, Trần Văn Nam­. TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC CƠ HỌC THUỶ KHÍ TOÀN QUỐC NĂM 2015. Số: 2015. Trang: 2015-2030. Năm 2015. (Apr 13 2016 2:30PM)
[4]Bài báo: Các tiến bộ trong việc sản xuất và sử dụng Butanol làm nhiên liệu thay thế. Tác giả: ThS. Huỳnh Tấn Tiến*; PGS.TS. Trần Văn Nam; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(76). Trang: 64. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[5]Bài báo: Experimental Research on Fuel Contained Gasoline A92 and 10% Butanol for Automobile Engines. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 8 [57]. Trang: 184-189. Năm 2012. (Jan 22 2013 9:51AM)
[6]Bài báo: Đánh giá khả năng sử dụng Butanol phối trộn vào xăng nhiên liệu. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 1(50). Trang: 57-64. Năm 2012. (Jul 18 2012 10:52AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn