Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 61,002,607

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu quá trình phun và cháy nhiên liệu xăng-ethanol trong động cơ Daewoo A16DMS. Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Huỳnh Tấn Tiến. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 21. Số: 21. Trang: 826-837. Năm 2019. (Jun 20 2019 9:47AM)
[2]Bài báo: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ BUTANOL TRONG HỖN HỢP NHIÊN LIỆU XĂNG-BUTANOL ĐẾN THỜI GIAN CHÁY TRỄ CỦA ĐỘNG CƠ DAEWOO A16DMS. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Phan Minh Đức, Nguyễn Quang Trung, Dương Việt Dũng. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2017. Số: 2017. Trang: 1-7. Năm 2018. (Feb 9 2018 12:24AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của góc đánh lửa đến tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức khi sử dụng nhiên liệu xăng pha 30% Butanol. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến; Phan Minh Đức; Trần Văn Nam; Đặng Thế Anh. Hội nghị Cơ khí Toàn quốc. Số: VCME'15. Trang: 231-245. Năm 2015. (Apr 13 2016 2:19PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng tỷ lệ butanol pha vào xăng đến tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Phan Minh Đức, Trần Văn Nam­. TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC CƠ HỌC THUỶ KHÍ TOÀN QUỐC NĂM 2015. Số: 2015. Trang: 2015-2030. Năm 2015. (Apr 13 2016 2:30PM)
[5]Bài báo: Mô hình nhiệt động tính nhiệt độ môi chất công tác động cơ đánh lửa cưỡng bức từ dữ liệu áp suất. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 5 [90]. Trang: 93-97. Năm 2015. (Aug 12 2015 3:35PM)
[6]Bài báo: Các tiến bộ trong việc sản xuất và sử dụng Butanol làm nhiên liệu thay thế. Tác giả: ThS. Huỳnh Tấn Tiến*; PGS.TS. Trần Văn Nam; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(76). Trang: 64. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[7]Bài báo: Đánh giá khả năng sử dụng Butanol phối trộn vào xăng nhiên liệu. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 1(50). Trang: 57-64. Năm 2012. (Jul 18 2012 10:52AM)
[8]Bài báo: Experimental Research on Fuel Contained Gasoline A92 and 10% Butanol for Automobile Engines. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 8 [57]. Trang: 184-189. Năm 2012. (Jan 22 2013 9:51AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Evaporation and mixture formation of gasoline–ethanol sprays in spark ignition engines with pre-blended injection and dual injection: a comparative study. Authors: VG Bui, VN Tran, QT Nguyen, TT Huynh. Tạp chí IET Renewable Power Generation. No: Volume 13, Issue 4. Pages: 1752-1416. Year 2019. (Jun 20 2019 9:44AM)
[2]Article: Octane number stratified mixture preparation by gasoline–ethanol dual injection in SI engines. Authors: VG Bui, VN Tran, VD Nguyen, QT Nguyen, TT Huynh. Tạp chí International Journal of Environmental Science and Technology. No: Volume 16, Issue 7. Pages: 3021–3034. Year 2018. (Jun 20 2019 9:43AM)
[3]Article: The Effect of Ethanol, Butanol Addition on the Equivalence Air–Fuel Ratio, Engine Performance and Pollutant Emission of an SI Engine Using Gasohol Fuels. Authors: Nguyen Quang Trung, Huynh Tan Tien and Phan Minh Duc. Proceedings of the International Conference on System Science and Engineering 2017 (ICSSE 2017). No: ICSSE 2017. Pages: 605-609. Year 2017. (Feb 9 2018 12:31AM)
[4]Presentations: Assessment the Effects of Butanol-Gasoline Blends on Spark-Ignition Engine’s Emission. Authors: Tien Tan Huynh, Huy Quoc Nguyen, Duc Minh Phan, Nam Van Tran, Trung Quang Nguyen, Dung Viet Duong. ICT-Bio 2016. Pages: 1-7. Year 2016. (Feb 9 2018 12:35AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn