Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,770

 Assessment the Effects of Butanol-Gasoline Blends on Spark-Ignition Engine’s Emission
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tien Tan Huynh, Huy Quoc Nguyen, Duc Minh Phan, Nam Van Tran, Trung Quang Nguyen, Dung Viet Duong
Nơi đăng: ICT - Bio 2016; Số: 2016;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Recently, butanol has been considered as a promising fuel for environmental protection due to its considerable advantages over methanol and ethanol such as high tolerance, high energy density, high ability to blend in gasoline, and less corrosive. In this paper, the authors experimentally investigated the effects of difference butanol-gasoline blends at variable conditional operations (i.e. loads and fuel equivalent ratios) on the fuel consumption and pollutant emissions (i.e. CO, HC, CO2 and NOx) of a Spark-Ignition Engine. The experiments were conducted using commercial pure gasoline (RON92), Bu 5 (5% butanol-95% RON92 blend), Bu10, Bu15 and Bu20 on a 021-A-200 SEAT System Porsche Engine with 4-cylinder and 10.5 compression ratio. The results show that specific fuel consumption of the engine using butanol-gasoline bends was lower than pure gasoline. Additionally, the lowest specific fuel consumption was absorbed by Bu15 at low load and speed of engine. It is also found that concentration of CO, HC, CO2 and NOxemission of butanol-gasoline blend reduce considerably in the comparison with pure gasoline.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn