Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,899

 Experimental Research on Fuel Contained Gasoline A92 and 10% Butanol for Automobile Engines
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Nguyễn Đình Lâm
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: 8 [57];Từ->đến trang: 184-189;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nowadays, bio-fuel and substitute fuel are researched widely with various types in many countries, including Vietnam. This paper presents the results of our experimental research on substitute fuel formulated from A92 commercial gasoline with 10% bio-butanol (Bu10). This fuel was tested by Dual Overhead Cam L-4 1.6L DOHC engine used in NUBIRA II vehicle – DAEWOO. Experimental research was conducted in AVL laboratory with transmission dynamometer and other modern facilities. The results show that Bu10 can meet the economic – technical characteristics of engines, ensures the physical – chemical specifications of fuels. By using Bu10, A92 gasoline can be saved more than 10% for future demands on the fossil fuels.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
Nowadays, bio-fuel and substitute fuel are researched widely with various types in many countries, including Vietnam. This paper presents the results of our experimental research on substitute fuel formulated from A92 commercial gasoline with 10% bio-butanol (Bu10). This fuel was tested by Dual Overhead Cam L-4 1.6L DOHC engine used in NUBIRA II vehicle – DAEWOO. Experimental research was conducted in AVL laboratory with transmission dynamometer and other modern facilities. The results show that Bu10 can meet the economic – technical characteristics of engines, ensures the physical – chemical specifications of fuels. By using Bu10, A92 gasoline can be saved more than 10% for future demands on the fossil fuels.
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn