Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,298

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: “Ownership structure of Vietnamese Listed Companies". Tác giả: TRINH, Thuy Huong. Proceeding of Annual Conference on Business and Management, The College of Economics – Danang University. Số: 2014. Trang: pp.392-408. Năm 2014. (Oct 8 2019 4:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: “Retail Market in Vietnam” in “Research on impacts of Ecomomic Intergration to SME in Mekong Region Countries”. Authors: TRINH Thuy Huong. Annual Report of Asian Industries Research Center in Senshu University. No: Vol. 1 (in Japanese). Pages: pp.78-95. Year 2016. (Oct 8 2019 4:35PM)
[2]Article: “Ownership structure of Vietnamese Listed Companies” (In Japanese). Authors: TRINH, Thuy Huong. Journal of Commerce (Shogaku Ronsan), Chuo University. No: Vol.54, No.5. Pages: pp.583-616. Year 2013. (Oct 8 2019 4:41PM)
[3]Article: “The elements of the Modern Management: the perspective to analyze management in Vietnamese Enterprises” (In Japanese). Authors: TRINH, Thuy Huong. Journal of Commerce (Shogaku Ronsan), Chuo University. No: Vol.53, No.1-2. Pages: pp.267-311. Year 2012. (Oct 8 2019 4:44PM)
[4]Article: “Top management and ownership structure in Vietnamese Enterprises". Authors: TRINH, Thuy Huong. Asia Management Research. No: Vol.17. Pages: pp.83-93. Year 2011. (Oct 8 2019 4:48PM)
[5]Article: “The formation of modern budgetary control in Japanese Enterprises after Second World War". Authors: TRINH, Thuy Huong. Annual Journal of Graduate Research (Kenkyu Nenpo), Chuo University. No: Vol.40. Pages: pp.19-36. Year 2010. (Oct 8 2019 4:54PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn