Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,277

 Pellets based on polyuronates: Relationship between gelation and release properties
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Uyen T.D. Huynh, Ali Assifaoui, Odile Chambin
Nơi đăng: Journal of Food Engineering; Số: 199;Từ->đến trang: p. 27–35;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Three polyuronates: amidated low methoxyl pectin (ALMP), low methoxyl pectin (LMP) and polygalacturonic acid (PGA) were used to encapsulate rutin in pellets, and they were characterized by different techniques (macroscopic properties, calcium and rutin release). The ability of the three polyuronates to bind calcium ions and the viscoelastic properties of gels were performed to relate the properties of the pellets to the gel structures. The pellets size, the water content, the water uptake, the release of calcium and rutin varied depending on the polyuronate used. The pellets size of ALMP were smaller than LMP and PGA with a lower water content, but this matrix was more sensitive to the water uptake, which favored the diffusion of calcium and rutin in a simulated intestinal fluid (Tris-HCl buffer, pH 7.4). This can be explained by the structure of ALMP network inducing the most flexible gel with the lowest viscoelastic moduli and a low affinity for calcium due to the presence of methoxy and amide groups that disrupts randomly the polygalacturonate units in the pectin chain and requires less calcium to form the gel. For the LMP and PGA, the gel properties were stronger than ALMP resulting in a better resistance to water uptake, thus inducing a lower diffusion of calcium and a lower rutin release. Finally, the rutin release was related to the structure and the properties of the network formed before drying due to the nature of polyuronate used during the manufacturing process of pellets.
ABSTRACT
Three polyuronates: amidated low methoxyl pectin (ALMP), low methoxyl pectin (LMP) and polygalacturonic acid (PGA) were used to encapsulate rutin in pellets, and they were characterized by different techniques (macroscopic properties, calcium and rutin release). The ability of the three polyuronates to bind calcium ions and the viscoelastic properties of gels were performed to relate the properties of the pellets to the gel structures. The pellets size, the water content, the water uptake, the release of calcium and rutin varied depending on the polyuronate used. The pellets size of ALMP were smaller than LMP and PGA with a lower water content, but this matrix was more sensitive to the water uptake, which favored the diffusion of calcium and rutin in a simulated intestinal fluid (Tris-HCl buffer, pH 7.4). This can be explained by the structure of ALMP network inducing the most flexible gel with the lowest viscoelastic moduli and a low affinity for calcium due to the presence of methoxy and amide groups that disrupts randomly the polygalacturonate units in the pectin chain and requires less calcium to form the gel. For the LMP and PGA, the gel properties were stronger than ALMP resulting in a better resistance to water uptake, thus inducing a lower diffusion of calcium and a lower rutin release. Finally, the rutin release was related to the structure and the properties of the network formed before drying due to the nature of polyuronate used during the manufacturing process of pellets.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn