Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,341

 TỐI ƯU THỜI GIAN – CHI PHÍ XEM XÉT TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc, Phạm Anh Đức
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng - ISSN 1859-1531; Số: 11(120)-quyển 3;Từ->đến trang: 95-100;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mối quan hệ giữa thời gian và chi phí trong xây dựng là một trong những quyết định quản lý dự án quan trọng. Trong xu thế phát triển bền vững, các dự án xây dựng được khuyến khích xem xét chi phí môi trường bên cạnh các chi phí truyền thống. Nghiên cứu này trình bày mô hình toán tối ưu thời gian – chi phí có xem xét đến trách nhiệm môi trường và xây dựng quy trình ứng dụng thuật toán di truyền để giải quyết bài toán tối ưu. Thông qua ví dụ dự án Quốc lộ 20 qua địa phận tỉnh Lâm Đồng, mô hình nghiên cứu được minh họa và được kiểm tra độ nhạy, độ tin cậy nhằm đảm bảo tính ổn định của mô hình. Kết quả nghiên cứu đã hỗ trợ cho các nhà thầu lựa chọn giải pháp thi công thỏa mãn mục tiêu tiến độ và chi phí dự án trong khi vẫn thực hiện nghĩa vụ môi trường
ABSTRACT
The relationship between time and cost in construction is one of important project management decisions. In the trend of sustainable development, construction projects are encouraged to consider environmental costs in addition to conventional construction costs. This study presents the time-cost optimization model considering environmental responsibilities, and develops a procedure of applying genetic algorithms to solving the optimal problem. Through the case of Highway No.20 project across Lam Dong province, the proposed research model has demonstrated and tested the sensitivity, confidence level ensuring the validation of the model. The study results support contractors in selecting effective construction solutions optimizing the project schedule and costs while still fulfilling the environmental obligations.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn