Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,614

 NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CARBON FOOT-PRINT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng Việt Nam; Số: Tháng 5;Từ->đến trang: 146-150;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn