Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,536

 Mô hình hóa việc tính toán tác động môi trường của dự án đường cao tốc (Trường hợp nghiên cứu: đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn tại Việt Nam)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Thi Minh Truc
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng - ISSN 1859-1531; Số: 6(67);Từ->đến trang: 86-92;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhận thức về tầm quan trọng của sự phát triển bền vững hay là sự bền vững trong công nghiệp xây dựng là ngày càng gia tăng. Một trong ba khía cạnh cốt lõi của sự phát triển bền vững là môi trường. Nghiên cứu này tổng hợp các nghiên cứu hiện nay trên thế giới về việc tính toán các tác động môi trường và mô hình hóa chúng nhằm giúp cho việc tính toán các tác động môi trường của các dự án đường cao tốc trở nên dễ tiếp cận hơn. Mức tiêu thụ nguyên vật liệu, mức tiêu thụ năng lượng, lượng phát thải khí nhà kính và lượng chất thải rắn được tạo ra là bốn tác động môi trường quan trọng nhất của dự án đường cao tốc. Nghiên cứu lấy trường hợp của dự án đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn như là một ví dụ ứng dụng của các mô hình tính toán được tổng hợp từ nghiên cứu này. Nhìn chung, trong suốt vòng đời đường cao tốc thì giai đoạn sản xuất vật liệu ban đầu là giai đoạn tiêu thụ nguyên liệu nhiều nhất (11,440,965 tấn), sử dụng mức năng lượng cao nhất (15,441,234 GJ), thải ra lượng khí nhà kính nhiều nhất (2,006,471 tấn CO2-e) và lượng chất thải rắn lớn nhất (1,208,823 tấn) trong dự án đường cao tốc này. Từ khóa: Phát triển bền vững; tác động môi trường; mức tiêu thụ nguyên liệu; mức tiêu thụ năng lượng; khí nhà kính; chất thải rắn; dự án đường cao tốc.
ABSTRACT
There is increasing awareness of sustainable development or sustainability in the construction industry. Environment is one of three aspects of sustainability. This study reviews current literature on the world of calculating environmental impacts. Then this study derives the calculation models in order to help for the determination of environmental impacts can be approached more easily. Material consumption, energy consumption, green-house gas (GHG) emissions and solid waste generation are four most significant impacts of highway projects. The data from Hanoi-Langson highway in Vietnam is used for case study. Overall, during the highway life cycle the material production is the stage using the largest amount of materials (11,440,965 tons), consuming the highest amount of energy (15,441,234 GJ), releasing the largest amount of emissions (2,006,471 ton-CO2e) and solid waste in this highway (1,208,823 tons).Key words: Sustainable development; environmental impacts, material consumption, energy consumption, GHG emissions, solid waste, highway project.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn