Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Социальный фактор и проблема доступности высшего образования в современной России и Вьетнаме
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Ha Van Hoang, Pham Minh Cuong
Nơi đăng: Сборник докладов VII Всероссийской конференции «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов», Том 3, / Томский политехнический университет. 561 с.; Số: УДК 378.147.88:347.176.2 (063);Từ->đến trang: 511-516;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn