Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của yếu tố nhà trường đến việc tiếp cận giáo dục của học sinh khuyết tật (nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam). Tác giả: Hà Văn Hoàng, Phạm Thị Ái Đông, Lê Thị Thuý Hằng và Nguyễn Thị Khánh Hương. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: 9AB. Trang: 82-90. Năm 2019. (Feb 4 2020 9:41PM)
[2]Bài báo: Bất bình đẳng xã hội trong giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay. Tác giả: Hà Văn Hoàng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: 2 (63). Trang: 30-35. Năm 2013. (May 17 2013 11:10AM)
[3]Tham luận: Hợp tác phát triển khoa học - công nghệ giữa trường đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Tác giả: Hà Văn Hoàng
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hội thảo Khoa học Quốc tế: "Liên kết giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong xu thế hội nhập và phát triển, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Nxb ĐHQG Hà Nội. Trang: 88-93. Năm 2011. (Nov 22 2011 3:46PM)
[4]Bài báo: Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở trường đại học hiện nay. Tác giả: Hà Văn Hoàng. Hội thảo khoa học Quốc tế "Giáo dục đại học: hiện tại và tương lai", Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Năm 2011. (Sep 17 2011 8:07AM)
[5]Tham luận: Một số đặc trưng về định hướng giá trị của người lao động ở nước ta hiện nay. Tác giả: Hà Văn Hoàng. Hội thảo khoa học Quốc tế “Các đóng góp của khoa học Xã hội và Nhân văn trong phát triển kinh tế - xã hội”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Nantes, Trường Đại học Angers và Trường Đại học Maine
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 380-386. Năm 2011.
(May 9 2011 1:37PM)
[6]Tham luận: Nâng cao chất lượng Nghiên cứu Khoa học của sinh viên ngành Ngữ văn ở trường Đại học Sư phạm. Tác giả: Hà Văn Hoàng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo khoa học “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Sư phạm”, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Năm 2010. (May 9 2011 1:29PM)
[7]Bài báo: Giáo dục toàn diện - cần nâng cao tri thức nền cho sinh viên hiện nay. Tác giả: Hà Văn Hoàng. Hội thảo khoa học "Giáo dục Việt Nam - nguồn nguyên khí quốc gia, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 11. Trang: 113-118. Năm 2010.
(May 9 2011 1:32PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Impact of Family Socio-economic Status on Access to Higher Education in Vietnam. Authors: Hoang-Van Ha1*, Anh-Nguyen Thi Tram1, V.V. Fursova2 and A.Yu. Shakirova2 . International Journal of Educational Sciences (ESCI/WoS). No: 28(1-3). Pages: 80-85. Year 2020. (Sep 21 2020 2:47PM)
[2]Article: Current Situation of Access to Social Work Services of Children with Disabilities (Research in Da Nang City, Vietnam). Authors: Ha Van Hoang, Tran Bao Quan Am, Briu Thi Hoan, Tran Thi Kim Linh. Вестник науки и образования. No: 14(92). Pages: 38-44. Year 2020. (Sep 29 2020 11:04AM)
[3]Article: Gender Aspects of Career Advancement. Authors: Ha Van Hoang, V.V. Atsapkina. Cоциокультурные факторы консолидации современного Pоссийского общества: сборник статей III Международной научно-практической конференции. No: ISBN 978-5-8356-1731-9. Pages: 10-12. Year 2019. (Feb 4 2020 9:20PM)
[4]Article: Effects of Individual Factors onthe Access to Education of Disabled (Study in Da Nang city, Vietnam). Authors: Ha Van Hoang, Pham Thi Ai Dong, Le Thi Thuy Hang, Nguyen Thi Khanh Huong. Международный академический вестник. No: 5 (37). Pages: 60-66. Year 2019. (May 30 2019 8:10AM)
[5]Article: Social Problems of the University Students’ Adaptation to the Educational Process in the Context of Accessibility of Higher Education. Authors: V.V.Fursova,A.Y.Shakirova, M.A.Makhambetova, and V.H.Ha. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES (ISI/ESCI). No: 27(1-3). Pages: 13-17. Year 2019. (Feb 12 2020 4:58PM)
[6]Article: Social Inequality in Access to General Education of the Disabled in Vietnam. Authors: Ha Van Hoang, Pham Thi Ai Dong, Le Thi Thuy Hang, Nguyen Thi Khanh Huong,. Международный академический вестник. No: No 4 (36). Pages: 37-41. Year 2019. (May 13 2019 8:33AM)
[7]Article: Supporting Elderly People Activities in Social Centers in Da Nang City, Vietnam. Authors: Trinh Thi Nguyet, Ha Van Hoang. Международный академический вестник, Россия. No: 12 (32). Pages: 67-72. Year 2018. (Dec 18 2018 10:29PM)
[8]Article: Social capital of the family and availability of higher education in Vietnam. Authors: Valetina V. Fursova, VanHoangHa,MakpalB. Zhazykova. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research (ISI/ESCI). No: 8. Pages: 355-358. Year 2018. (Nov 10 2018 9:29AM)
[9]Article: Theory and methodology of approaches to studying of access to higher education in Sociology of Vietnam. Authors: Ha Van Hoang, Fursova V.V.. V Международной научно-практической конференции Дыльновские чтения «Социальные инновации в жизни россиян: тенденции и парадоксы». No: tháng 2. Year 2018. (Apr 15 2018 6:25PM)
[10]Article: Motivation and incentiveness - is a comprehensive part of social protection of employees. Authors: A.K. Arustamyan, Ha Van Hoang . II Международная научно-практическая конференция "Cоциокультурные факторы консолидации современного Pоссийского общества". No: МК-38-418. Pages: 10-12. Year 2018. (Oct 29 2018 2:48PM)
[11]Article: Influence of the social-professional status of parents on their children’s access to higher education (on the example of student-bachels of Russian and Vietnam) . Authors: Ха Ван Хоанг. Вестник экономики, права и социологии. No: №3. Pages: 159-162. Year 2017. (Oct 6 2017 12:29PM)
[12]Article: Social practice of Access to higher education for Ethnic minorities in Vietnam . Authors: Ha Van Hoang. Социальные процессы в полиэтническом обществе_ II Казанские студенческие социологические чтения / сборник материалов конференции студентов и аспирантов с международным участием (Казань, 18 апреля 2017 г.). No: ISBN 978-5-00019-888-9. Pages: 252-258. Year 2017. (Nov 14 2017 5:26PM)
[13]Article: Accessibility of higher education in Vietnamese and Russian societies: a quantative aspect. Authors: Ha Van Hoang, Valentina Fursova and Alla Shakirova. Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics. No: 2. Pages: 32-39. Year 2017. (Aug 13 2017 2:50PM)
[14]Article: Economic capital of the family as a factor availability of higher education:a comparative study of universities in Russian and Vietnam . Authors: Hoang Ha Van, Valentina V. Fursova, Alla Yu. Shakirova . QUID: Investigación, ciencia y tecnología (ISI/ESCI). No: No1. Pages: P. 292-298. Year 2017. (Oct 14 2017 4:07PM)
[15]Article: Approaches to understanding the content of the notion of "аccess to higher education" in Russian and Vietnamese sociology. Authors: Ha Van Hoang. Сборник статей Международной научно-практической конференции «Современные проблемы инновационного развития науки». Часть 1. No: ISBN 978-5-906970-27-5 ч.1. Pages: 280-283. Year 2017. (Jul 6 2017 1:47AM)
[16]Article: Territorial factor of access to higher education (on the example of Russian and Vietnamese universities) . Authors: Fursova V.V., Ha Van Hoang. Международный академический вестник, Россия. No: 1 (19). Pages: 7-10. Year 2017. (Nov 16 2017 6:00PM)
[17]Article: Institutional barriers access to higher education in Russia and Vietnam. Authors: Ha Van Hoang, Fursova V. V.. Казанский педагогический журнал. No: 2, Том 1. Pages: 191-195. Year 2016. (Mar 30 2016 2:03PM)
[18]Article: Trends of migration from Vietnam to Russia today. Authors: Ha Van Hoang. «Взаимодействие органов государственной власти, общественных объединений и образовательных учреждений по гармонизации этноконфессиональных и межнациональных отношений: региональный аспект»/Сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции. No: ISBN 978-5-9907141-8-2. Pages: 362-365. Year 2016. (Apr 28 2016 5:59PM)
[19]Article: Performance of students as a factor of accessibility to higher education (the case of Russia and the Vietnam). Authors: Ha Van Hoang. Cборник материалов всероссийской научно-практической конференции “VIII Aдлеровские социологические чтения”, Альметьевск, Россия. No: УДК 31. Pages: 78-80. Year 2016. (Feb 24 2017 12:46AM)
[20]Article: Impact of information factor on accessibility of higher education in Russia and Vietnam. Authors: Fursova V.V., Ha Van Hoang. Казанский социально-гуманитарный вестник. No: 01. Pages: 31-34. Year 2016. (Mar 2 2016 9:30PM)
[21]Article: Impact of socio-cultural family capital on the accessibility to higher education (the case of Russia and the Vietnam) . Authors: Fursova V. V., Ha Van Hoang. Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость (Екатеринбург , 19-21 октября 2016 года) [Электронный ресурс] Материалы V Всероссийского социологического конгресса / отв. ред. В.А.Мансуров—Электрон. дан.— М.: Российское общество социологов, 2016. — 10694 С. — (DVD ROM). No: ISBN e978-5-904804-14-5. Pages: 979-985. Year 2016. (Nov 16 2016 4:49PM)
[22]Article: Form of additional training as an institutional factor of accessibility to higher education (on the example in Russia and Vietnam). Authors: Ha Van Hoang. Казанский педагогический журнал. No: 2, Том 2. Pages: 424-427. Year 2016. (Apr 28 2016 5:50PM)
[23]Article: The financial position of the family as a factor of accessibility of higher education. Authors: Ha Van Hoang. Развитие регионов и предприятий в условиях глобализации – Уфа:– Уфимский институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова. No: ISBN 978-5-94339-072-3. Pages: 367-369. Year 2015. (Nov 30 2015 6:27PM)
[24]Article: Information as an institutional factor affecting the availability of higher education in Russia and Vietnam. Authors: Ha Van Hoang. Потенциал России в XXI веке. Векторы развития. Материалы II Международной научно-практической конференции. Часть I. (Нижний Тагил, май 2015 г.). Екатеринбург: Изд-во Уральского института экономики, управления и права. No: ISBN 978-5-91512-041-8. Pages: 187-190. Year 2015. (Nov 27 2015 6:38PM)
[25]Article: Characteristics of social adaptation of Vietnam student in Russia. Authors: Ha Van Hoang. VIII Региональная молодежная научно-практическая конференция "Молодежные инновации", Russia. No: ISBN9785767927210. Pages: 192-193. Year 2014. (Nov 25 2013 9:46PM)
[26]Article: Social factor and the problem of access to higher education in Russia and Vietnam today . Authors: Ha Van Hoang, Pham Minh Cuong . Сборник докладов VII Всероссийской конференции «Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов», Том 3, / Томский политехнический университет. 561 с. No: УДК 378.147.88:347.176.2 (063). Pages: 511-516. Year 2014. (Dec 15 2015 8:30PM)
[27]Article: Availability of the higher education. Authors: Fursova V.V., Ha Van Hoang
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Казанский социально-гуманитарный вестник. No: Зима 2014 (13). Pages: 127-135. Year 2014. (Apr 23 2015 8:26PM)
[28]Article: Social factor in access to higher education. Authors: Ha Van Hoang. IX- я Региональная магистерская научная конференция. No: 5. Pages: 101-102. Year 2014. (May 28 2014 11:33PM)
[29]Article: Gender and the problem of access to higher education in Vietnam today. Authors: Ha Van Hoang. 3-й международной научно-практической конференции «Научный поиск в современном мире»
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 4-ISBN9785919406730. Pages: 160-163. Year 2013.
(Jul 7 2013 1:30AM)
[30]Article: Social inequality and problem of access to higher education in Vietnam today. Authors: Ha Van Hoang. IV Международная научно-практическая конференция "Гражданское общество. Взгляд студенчества", Russia. No: 2-ISBN9785767925964. Pages: 79 - 81. Year 2013. (Apr 22 2013 8:56PM)
[31]Article: Modeling of linear and branched teaching use e-learning in university. Authors: Ha Van Hoang, Nguyen Bao Hoang Thanh, Le Thanh Huy
walgreens prints coupons open free printable coupons
. 3-Я Всероссийская научно-техническая конференция "Инновационное развитие образования, науки и технологий"
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. No: 11-ISBN9785767923595. Pages: 191-194. Year 2012.
(Nov 27 2012 8:36PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn