Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]An sinh xã hội và các vấn đề xã hội
Ngành: Khoa học XHNV
 2020 Đại học  Đại học
[2]Xã hội học giáo dục
Ngành: Khoa học XHNV
 2020 Sau đại học  Trường Đại học
[3]Phương pháp nghiên cứu trong Công tác xã hội
Ngành: Khoa học XHNV
 2019 Sinh viên  Trường Đại học
[4]Xã hội học đại cương
Ngành: Khoa học XHNV
 2018 Sinh viên  Trường Đại học
[5]Chính sách xã hội
Ngành: Khoa học XHNV
 2018 Sinh viên  Trường Đại học
[6]Công tác xã hội trong trường học
Ngành: Khoa học XHNV
 2018 Sinh viên  Trường Đại học
[7]Giới và phát triển
Ngành: Khoa học XHNV
 2018 Sinh viên  Trường Đại học
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn