Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số đặc trưng về định hướng giá trị của người lao động ở nước ta hiện nay
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hà Văn Hoàng
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc tế “Các đóng góp của khoa học Xã hội và Nhân văn trong phát triển kinh tế - xã hội”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Nantes, Trường Đại học Angers và Trường Đại học Maine
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 4;Từ->đến trang: 380-386;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn