Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,838,267

 Bàn luận về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Hà Như Thảo
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 12;Từ->đến trang: 113-116;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xã hội ngày càng phát triển, các vấn đề về trách nhiệm xã hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp càng được quan tâm. Trách nhiệm xã hội đã có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của doanh nghiệp. Đến nay, vấn đề này đang thu hút rất nhiều nhà nghiên cứu cũng như quản lý, thực nghiệm tiến hành điều tra khảo sát để đưa ra kết luận về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả tìm được cho thấy hầu như mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là cùng chiều. Điều này dẫn đến kết luận, doanh nghiệp càng có những hành động vì cộng đồng, xã hội thì hoạt động kinh doanh của họ càng hiệu quả hơn.
ABSTRACT
In morden world, there much concern on corporate social responsibility. Corporate social resposibility have impact on business operation. This issue attracts many researchers as well as managers and practioners conducting study on finding the relationship between corporate social performance and corporate financial performance. The results have shown that the association between these two issue is positive. As consequnce, the more activities enterprises do for soceity, the more benefit they earn.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn