Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,859

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bàn luận về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp . Tác giả: ThS. Lê Hà Như Thảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 12. Trang: 113-116. Năm 2015. (Jul 5 2016 2:46PM)
[2]Bài báo: Bàn luận về phương pháp đo lường vốn trí tuệ và hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ. Tác giả: ThS. Lê Hà Như Thảo
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và công nghệ. Số: 58. Trang: 15-20. Năm 2014. (Jun 19 2015 9:00AM)
[3]Bài báo: Bàn luận về tác động của công nghệ thông tin đến quy mô hoạt động và quyền ra quyết định trong doanh nghiệp. Tác giả: ThS. Lê Hà Như Thảo
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và công nghệ. Số: 58. Trang: 30-37. Năm 2014. (Jun 19 2015 9:03AM)
[4]Bài báo: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12(73)/2013. Trang: 103-110. Năm 2013. (Jun 19 2015 9:27AM)
[5]Bài báo: Tổng quan về lý thuyết kế toán thực chứng. Tác giả: Lê Hà Như Thảo. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1- CĐCNTT. Trang: 20-28. Năm 2012. (Oct 17 2014 12:09PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn