Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số cách tiếp cận tương đương dịch thuật
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Giao Chi*
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 04(89).2015;Từ->đến trang: 57;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dịch thuật luôn đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá tri thức nhân loại. Vì nhân loại nói nhiều thứ tiếng khác nhau, dịch thuật đã tồn tại như là chiếc cầu nối các kho tàng tri thức và các giá trị văn hóa của nhiều nền văn minh qua nhiều thời đại. Song để hiểu thấu đáo về dịch thuật như là một ngành khoa học nghiên cứu về ngôn ngữ đòi hỏi ta cần hiểu rõ dịch là gì – sản phẩm hay quá trình, và đâu là vấn đề tương đương trong dịch thuật. Bài báo này nhìn nhận lại khái niệm về dịch thuật, và đưa ra nhiều cách tiếp cận khác nhau về tương đương dịch thuật nhằm giúp người học tiếng cũng như các nhà nghiên cứu ngôn ngữ có cái nhìn bao quát và hệ thống hơn về tương đương dịch thuật.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
Translation has long been considered important in promoting the exchange of human knowledge. As humans speak different tongues, translation exists as a bridge that forges links between wells of knowledge and cultural values of different cultures throughout times. Yet, for a need to be aware of the fact that translation is a science of language, it is important that we delve into the depth of what translation is – a product or a process, and how equivalence in translation can be achieved and identified. This paper reviews the concept of translation, and introduces different approaches to understanding and identifying equivalence in translation with a hope that language learners,translators and linguists can have a good grasp and a systematic hold of this phenomenon of translation equivalence.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn