Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,468

 Ý nghĩa ẩn dụ của các danh hóa -ATION trong các văn bản hành chính tiếng Anh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Thị Giao Chi*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Số 06(91).2015;Từ->đến trang: 137;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Theo Ngữ pháp chức năng, danh hóa thường dùng để chỉ các cách diễn đạt ẩn dụ nghịch ngôn, và là khuynh hướng đặc thù của hiện tượng ẩn dụ ngữ pháp. Danh hóa trong thế giới lập ngôn là cách biểu đạt thay thế mà qua đó, văn bản có thể nén nhiều nghĩa từ vựng hơn vì nó có chức năng loại bỏ chủ thể hành động, biến diễn trình thành sự vật, nén chuỗi câu ngắn thành một vài câu dài, làm văn bản trở nên súc tích hơn, song trừu tượng, phức tạp hơn. Theo cách này, cấu trúc danh hóa có thể ẩn chứa nhiều nét nghĩa ẩn dụ. Nghiên cứu này khảo sát danh hóa với vĩ tố ATION. Dựa trên vùng khối liệu văn bản hành chính tiếng Anh, bài báo xem xét cách xác định các danh hóa ATION, ý nghĩa ẩn dụ được thể hiện và phân bố qua hai tiểu vùng khối liệu ADB và WB. Bài báo còn đưa ra một số nhìn nhận khái quát về ý nghĩa ẩn dụ và cung cấp dữ liệu định lượng để làm rõ cách thể hiện ý nghĩa này.
ABSTRACT
In the domain of functional grammar, the term nominalisation refers to non-congruent metaphorical modes of expression, and is a predominant tendency characteristic of grammatical metaphor. Nominalisation is often considered as an alternative way of encoding verbal meanings, and is a prominent feature of written discourse. By means of nominalisation, a text tends to be more lexically-dense since nominalisations can perform important functions: deleting agency, turning processes into entities, or condensing long strings of shorter sentences into fewer longer sentences, thus making a text more succinct, more abstract, and more sophisticated.In this way, nominalisation can embed within its constructions several grammatical metaphorical meanings. This paper examines the metaphorical modes of expression by means of –ATION suffix. Based on an English corpus built of official texts, it looks at the identification of nominals with –ATION, their metaphorical meanings, and their distribution across two sub-corpora – ADB texts and WB texts. Some generalisations on the metaphorical representation of ATION nominals are then drawn, and quantitative data are provided to support the claims made on these metaphorical representations.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn