Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,771

 Khảo sát các chiến lược chuyển dịch danh hóa thể hiện sự tỉnh thức trong tiếng Việt sang tiếng Anh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Thị Giao Chi*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 2(123).2018;Từ->đến trang: 62;Năm: 2018
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dich thuật từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển tải tư duy và giá trị của con người. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là vị lãnh đạo tinh thần và là nhà hành động vì hòa bình toàn cầu. Ông được mọi người biết đến với những bài thuyết giảng sâu sắc và những tác phẩm bán chạy nhất về sự tỉnh thức và an bình. Các tác phẩm với từ ngữ Phật học của ông đã được chuyển dịch sang tiếng Anh và tiếp cận đến nhiều đọc giả không kể sắc tộc hay tôn giáo. Bài báo nghiên cứu cách thức chuyển dịch các danh hóa thể hiện sự tỉnh thức trong tiếng Việt sang tiếng Anh. Dựa trên các mẫu danh hóa và các chuyển dịch tương đương trong “Đường Xưa Mây Trắng” và “Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức” của Thích Nhất Hạnh, bài báo phân tích các chiến lược chuyển dịch các danh hóa này, dựa trên cách tiếp cận của Vinay and Darbelnet (1995/2000), Baker (1996) và Blum-Kulla (1986/2000), đồng thời đưa ra một số khuyến nghị trong việc dạy học tiếng cũng như trong thực hành dịch thuật.
ABSTRACT
Translation has long assumed an important role in the exchange of human mindsets and values. Zen Master Thich Nhat Hanh, who is a global spiritual leader and peace activist, is well-known around the world for his powerful teachings and bestselling writings on mindfulness and peace. His works written in Buddhist terms have been translated into English and his teachings have thus reached a wider audience regardless of race, ethnicity or religion. This paper examines how Vietnamese nominalisations denoting mindfulness are translated into English. Based on samples of Vietnamese nominalisations denoting mindfulness and their English equivalents extracted from ‘Old Path White Clouds: Walking in the ‘Footsteps of the Buddha’ (or “Đường Xưa Mây Trắng”) and ‘The Miracle of Mindfulness: An Introduction to the Practice of Mediation’ (or “Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức”) by Thich Nhat Hanh, the paper looks at what strategies have been involved in the process of going from one language to another, using the methodology introduced by Vinay and Darbelnet (1995/2000) as well as that of Baker (1996) and Blum-Kulka (1986/2000). This paper is also intended to draw out some implications for English teaching, learning and for the practice of translation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn