Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,782,223

 ẨN DỤ NGỮ PHÁP VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN ĐỔI TRONG DỊCH THUẬT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Giao Chi*
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: Số 2(75).2014;Từ->đến trang: 46;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ẩn dụ là một đặc điểm ngôn ngữ thường gặp trong giao tiếp hằng ngày. Ẩn dụ được hiểu là sự thay thế hay chuyển nghĩa tu từ nhằm thể hiện ý nghĩa so sánh ngầm. Tuy nhiên, khái niệm ẩn dụ ngữ pháp, theo ngữ pháp hệ thống chức năng, của Halliday là hiện tượng chuyển đổi về mặt hình thức của một nội dung, làm thay đổi chức năng của các yếu tố ngữ pháp từ vựng biểu đạt nội dung ấy. Ẩn dụ ngữ pháp còn được xem là cách diễn đạt nghịch ngôn, thường xuất hiện trong các diễn ngôn hành chính, đòi hỏi những chuyển đổi cần thiết về mặt hình thức ngôn ngữ nhằm đảm bảo thông điệp được chuyển dịch thành công. Bài báo này bàn về hiện tượng ẩn dụ ngữ pháp và đưa ra cách tiếp cận từ góc độ dịch thuật, giải thích các thay đổi về mặt hình thức ngôn ngữ khi dịch từ ngôn ngữ gốc sang ngôn ngữ đích.
ABSTRACT
Metaphor is a common linguistic phenomenon in everyday communication. It is understood as a substitution or transference of metaphorical meaning to convey a covert comparison. However, the term ‘grammatical metaphor’ as coined by Halliday (1985; 1994) in the Systemic Functional Grammar refers to variation in the expression of a given meaning, transforming the functions of lexico-grammatical elements that constitute meaning. Grammatical metaphor, also seen as an incongruent form of expression, is a predominant feature, characteristic of texts of official genres, which facilitates a number of shifts in linguistic terms for an effective transfer of meaning from a source language text into a target language text. This article discusses this linguistic phenomenon – grammatical metaphor - and introduces a translation-oriented approach to analysing changes via translation from a linguistic perspective.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn