Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,165,957

 XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHO BỘ MÔN BIÊN - PHIÊN DỊCH TẠI KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐAIJ HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Giao Chi
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp Chí Khoa học Công Nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 4;Từ->đến trang: 85-92;Năm: 2003
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn