Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,228

 SỬ DỤNG MÔ PHỎNG ĐÓNG VAI TRONG VIỆC GIẢNG DẠY BỘ MÔN PHIÊN DỊCH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Giao Chi
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 2 (63);Từ->đến trang: 11-19;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Role-play has long been considered to be an effective tool for enhanced teaching and learning. Role-play simulation is an integral part of many training programs, and has been widely used in language classrooms to increase student interests, encourage their active involvement while boosting their social experience through interaction with the real world. This paper is drawn from personal experiences of teaching Interpreting for English majoring students at College of Foreign Languages, University of Danang. It revisits the relevance of using role-play for students at a higher level of language competence. It signifies the importance of tailoring role-play and simulation to meet the requirements of training students for interpretive skills needed to fulfill their assignments upon graduation. A number of role-play simulations are introduced and factors leading to the success of this approach, be they the design of the role-play, the role of the teacher as facilitator and the engagement of the participants, are then discussed and re-conceptualized.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn