Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,080

 BÀN VỀ MÔ HÌNH DỊCH CỦA CATFORD
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Giao Chi*
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(79).2014, Quyển 2;Từ->đến trang: 34;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đường hướng ngôn ngữ trong dịch thuật đã thu hút sự chú ý của các nhà lý thuyết dịch thuật cũng như các nhà nghiên cứu về ngôn ngữ. Là người tiên phong theo mô hình ngôn ngữ, J.C Catford, trong ấn bản Lý thuyết dịch nhìn từ góc độ ngôn ngữ (1965; 2000), đưa ra một góc nhìn mới về dịch thuật, xem xét nhiều khía cạnh khác nhau của dịch thuật. Mô hình ngôn ngữ của Catford phân tích quá trình hành chức của ngôn ngữ trong văn cảnh, dựa trên nhiều bình diện ngôn ngữ cũng như nhiều cấp độ cấu trúc ngôn ngữ. Catford còn phân biệt hai khái niệm ‘tương ứng hình thức’ và ‘tương đương nội dung biểu đạt’, và dùng khái niệm ‘chuyển đổi’ để chỉ những dịch chuyển khỏi các tương ứng về hình thức. Bài báo này đánh giá mô hình dịch thuật từ góc độ ngôn ngữ của Catford, dùng dữ liệu song ngữ phân tích các cặp ngôn ngữ nguồn-ngôn ngữ đích để chứng minh tính phù hợp của mô hình Catford trong việc lý giải các chuyển đổi trong dịch.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
The linguistic approach to translation has aroused interest among translation theorists and language researchers. As one of the very first pioneers of the linguistic model, J.C. Catford, in his volume A Linguistic Theory of Translation[2], [3] attempts to bring new lens into the nature of translation by looking at different aspects of translation, and by providing a model to analyse what is involved in the act of translating. In his view, translation is ‘the replacement of textual material in one language by equivalent textual material in another language’ [2, 100]. Catfordian linguistic model analyses language as communication operating functionally in context, basing on different levels and ranks. Catford also distinguishes between formal correspondence and textual equivalence, and identifies deviations from formal correspondents for equivalence in translation as shift. This paper gives a critical evaluation of Catford’s linguistic model of translationusing bi-lingual data with source text-target text pairs being analysed to show the relevance of Catford’s model.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn