Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đổi mới dòng thông tin và kiểm soát chất lượng trong chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn - Tình huống tại Đà Nẵng - Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Thị Minh HằngThS. Trương Duy Nhất Phương
Nơi đăng: Hội thảo quốc tế UK-ASEAN Innovation conference, Vientiane, LAO UAIC; Số: 01;Từ->đến trang: 223-226;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn