Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐO LƯỜNG HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG. Tác giả: Lê Thị Minh Hằng. Tạp chí kinh tế và dự báo. Số: 21. Trang: 23-40. Năm 2020. (Aug 4 2020 10:30AM)
[2]Bài báo: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊNH VỊ - NGHIÊN CỨU CHO NGÀNH XI MĂNG. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Tạp chí khoa học thương mại. Số: 129. Trang: 32-45. Năm 2019. (Aug 18 2019 3:10PM)
[3]Tham luận: MEASURING QUALITY RELATIONSHIP IN BANKING SECTOR AS AN PREMISE OF SUPPLY CHAIN FINANCE – A PILOT STUDY IN DANANG, VIETNAM. Tác giả: Le Thi Minh Hang, Nguyen Thuy Hang. International Conference on Management and Business (COMB 2019). Trang: 188-200. Năm 2019. (Aug 4 2020 2:28PM)
[4]Bài báo: Tài chính trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp vừa và nhỏ - Tình huống tại Đà Nẵng. Tác giả: LE THI MINH HANG, NGUYEN SON TUNG. Hội thảo khoa học quốc gia kinh doanh và quản trị COMB2018. Số: COMB2018. Trang: 174-185. Năm 2018. (Aug 18 2019 3:14PM)
[5]Tham luận: Đo lường thực hành chuỗi cung ứng - Tình huống tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Kỷ yếu hội thảo COMB2016 ISBN 978-604-84-1850-2. Trang: 296-309. Năm 2016. (Feb 27 2018 11:20AM)
[6]Bài báo: Hợp tác – Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị nông sản thực phẩm – Tình huống tại chuỗi cung ứng rau an toàn Đà Nẵng. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Hội thảo khoa học Quản trị và kinh doanh COMB2016. Số: ISBN 978-604-84-1850-2. Trang: 53-61. Năm 2016. (Apr 5 2017 2:19PM)
[7]Bài báo: Xây dựng mô hình truy xuất nguồn gốc – Giải pháp cải thiện chất lượng nông sản cho nông sản Việt Nam. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Hội thảo khoa học quốc tế Doanh nghiệp Việt Nam trong TTP. Số: ICYREB ISBN 978-604-922-422-5. Trang: 235-242. Năm 2016. (Apr 5 2017 2:17PM)
[8]Bài báo: Quản trị chuỗi cung ứng - Giải pháp gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ - Tình huống tại Đà Nằng. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Tạp chí kinh tế phát triển. Số: 10 (2016). Trang: 94-116. Năm 2016. (Apr 5 2017 2:24PM)
[9]Bài báo: Đo lường giá trị tài sản thương hiệu – Tình huống tại Việt Nam. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Tạp chí khoa học kinh tế. Số: 4/ 2016. Trang: 17-25. Năm 2016. (Apr 5 2017 2:30PM)
[10]Bài báo: Cộng đồng kinh tế chung ASEAN, cơ hội, thách thức và giải pháp cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Quản trị và kinh doanh”, COMB 2015. Số: ISBN:978-6044-84-1045-2. Trang: 35-43. Năm 2015. (Apr 5 2017 2:32PM)
[11]Bài báo: Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn – Tình huống tại Đà Nẵng. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Hội thảo khoa học quốc gia Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các đô thị lớn tại Việt Nam. Số: ISBN 978-604-946-049-4. Trang: 112-120. Năm 2015. (Apr 5 2017 2:14PM)
[12]Bài báo: Chiến lược hợp tác trong chuỗi cung ứng. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Quản trị và kinh doanh”, COMB 2014. Số: COMB2014. Trang: 39-45. Năm 2014. (Apr 5 2017 2:33PM)
[13]Bài báo: Đo lường chất lượng dịch vụ trong giáo dục. Tác giả: TS. Lê Thị Minh HằngNguyễn Hoàn Vũ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Kinh tế
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5. Trang: 79-87. Năm 2013.
(May 5 2015 8:22AM)
[14]Bài báo: Ảnh hưởng của sự tương đồng tới hành vi lựa chọn của người tiêu dùng. Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Ký yếu hội nghị khoa học ĐH Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 1. Trang: 25-39. Năm 2013.
(May 5 2015 8:23AM)
[15]Bài báo: Nhận diện “khách hàng xanh” tại Việt Nam . Tác giả: TS.Lê Thị Minh HằngTS.Phan Hoàng Lộc
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu hội thảo khoa học quản trị và kinh doanh COMB. Số: 1. Trang: 136-144. Năm 2013. (May 5 2015 8:30AM)
[16]Bài báo: Ưng dụng triển khai chức năng chất lượng trong khu vực giáo dục. Tác giả: TS.Lê Minh HằngNguyễn Hoàng Vũ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo khoa học quản trị CMS
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 482-500. Năm 2013.
(May 5 2015 8:32AM)
[17]Bài báo: Quản trị cung ứng – Giải pháp nâng cao hiệu quả cho DNV&N. Tác giả: TS. Lê Thị Minh HằngTS. Nguyễn Thanh Liêm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 8. Trang: 15-23. Năm 2012.
(May 5 2015 8:26AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Social Value Chain Analysis: The Case of Tuna Value Chain in Three South Central Provinces of Vietnam. Authors: Dang Hoang Thu Nguyen, Le Quyen Cao, Thi Minh Hang Le, Tran Thi Nang Thu, Philippe, Lebailly. Asian Social Science (ASS). No: 8. Pages: 43-60. Year 2020. (Aug 4 2020 10:42AM)
[2]Presentations: MEASURING LOGISTICS SERVICE QUALITY – A CASE IN DANANG. Authors: Le Thi Minh Hang, Nguyen Thien Hac, Tran Dinh Long. International Conference on Management and Business (COMB 2019). Pages: 212-22-. Year 2019. (Aug 4 2020 2:30PM)
[3]Presentations: A LITERATURE REVIEW ON THE TRANSACTION COSTS AND THE CONTRACTUAL ISSUES AFFECTING AN EFFECTIVE GOVERNANCE STRUCTURE IN AN INTERMODALTRANSPORT. Authors: Nguyen Dang Hoang Thu1,2, Le Thi Minh Hang. International Conference on Management and Business (COMB 2019). Pages: 318-328. Year 2019. (Aug 4 2020 2:32PM)
[4]Article: Supply Chain Finance for SMEs - Case in Danang City. Authors: Tung Nguyen Hang Le Thi Minh. OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. No: 12. Pages: 237 - 244. Year 2019. (Aug 4 2020 2:17PM)
[5]Presentations: WHAT FACTORS CONTRIBUTE TO THE SUCCESS OF ANENTREPRENEURIAL CAREER DECISION? AN EXPLORATORYSTUDY. Authors: Le Thi Minh Hang, Hoang Ha. International Conference on Management and Business (COMB 2019). Pages: 50-64. Year 2019. (Aug 4 2020 2:26PM)
[6]Article: Development of brand personality measure: An application for Vietnamese context. Authors: Le Thi Minh HangTruong Dinh Quoc Bao. Asian Journal of Empirical Research. No: Vol. 8(5)2018. Pages: 174-185. Year 2018. (May 15 2018 9:56AM)
[7]Article: Supply Chain Collaboration (SCC) - A Pilot Study of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Danang. Authors: TS. Lê Thị Minh HằngNguyễn Thị Thúy Hằng. Asian Economic and Financial Review. No: Vol.8. No.3. Pages: 353-365. Year 2018. (Feb 27 2018 11:25AM)
[8]Article: SUPPLY CHAIN COLLABORATION AND SUPPLY CHAIN FINANCING – A PILOT STUDY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN DANANG. Authors: TS. Lê Thị Minh HằngNguyễn Thị Thúy Hằng. The Malaysia International Conference on Microfinance Management (MICOM2017). No: MICOM2017. Pages: 312-325. Year 2018. (Feb 27 2018 11:28AM)
[9]Article: Innovation in Information Flows and Quality Control in Safe Fresh Vegetable Supply Chain Management- The case of Danang City-Vietnam. Authors: TS. Lê Thị Minh HằngThS. Trương Duy Nhất Phương. Hội thảo quốc tế UK-ASEAN Innovation conference, Vientiane, LAO UAIC. No: 01. Pages: 223-226. Year 2016. (Apr 5 2017 2:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn