Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,527

 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊNH VỊ - NGHIÊN CỨU CHO NGÀNH XI MĂNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng
Nơi đăng: Tạp chí khoa học thương mại; Số: 129;Từ->đến trang: 32-45;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Định vị là một bước quan trọng trong tiến trình xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp. Thông qua định vị, doanh nghiệp đánh giá được tương quan vị trí của mình so với đối thủ trong cảm nhận của khách hàng. Tại Việt Nam, các công trình nghiên cứu về định vị còn hạn chế. Đa số doanh nghiệp Việt chưa thực hiện các nghiên cứu cần thiết để nhận diện vị trí của mình trên thị trường. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng quy trình xây dựng bản đồ định vị với 4 bước cơ bản của Shocker & Srinivasan (1974): (1) Nhận diện thị trường mục tiêu, (2) Nhận diện thuộc tính, đặc điểm quan trọng của sản phẩm, (3) Xây dựng bản đồ định vị, (4) Xây dựng phương án tái định vị, trong đó trọng tầm vào bước (2) và (3) với mục tiêu xây dựng bản đồ định vị cho ngành xi măng tại thị trường Đà Nẵng. Nghiên cứu đã được thực hiện thông qua 2 bước: phỏng vấn chuyên gia và nghiên cứu định lượng trên 400 mẫu. Dữ liệu được xử lý chủ yếu bằng kĩ thuật phân tích đa hướng (Multidimensional scaling-MDS)
ABSTRACT
Positioning is a crucial step in the process of building firm’s marketing strategy. Through positioning, a firm could analyze the balance of position between it and its competitors in customer perception. In Vietnam, researches about this filed still have some limitations. Most Vietnamese firms have not conducted any necessary research to identify their position in the market. Aim to build a position map for cement manufacturers in Danang market, in this research, we used the process of building position map of Shocker & Srinivasan (1974), which included four phrases: (1) target market identification, (2) product attribute identification, (3) position mapping, (4) re-positioning planning, with the main focus on phrase (2) and (3). Divided into two phrases, expert interview and quantitative research, this research was conducted thanks for the participation of more than 400 customers. The data collected was mainly analysed using multidimensional scaling-MDS method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn