Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,891

 Tài chính trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp vừa và nhỏ - Tình huống tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: LE THI MINH HANG, NGUYEN SON TUNG
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia kinh doanh và quản trị COMB2018; Số: COMB2018;Từ->đến trang: 174-185;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Supply chain finance (SCF) is still a new term in Vietnam and especially in Danang, a major city located in central of Vietnam, but the benefit of SCF has been confirmed around the world. SCF helps fasten the flow of financial in side supply chain (SC), which will help increasing the competitiveness of the whole SC. Understand this concept, we open a exploration study which focuses in how small businesses in Danang understand about SCF and how they can access to the financial including qualitative analysis. The finding will partly point out some problems in financial flow that local small bussinesses faced and benefit of SCF in order to suggest some solutions for the development of the supply chain.
ABSTRACT
Supply chain finance (SCF) is still a new term in Vietnam and especially in Danang, a major city located in central of Vietnam, but the benefit of SCF has been confirmed around the world. SCF helps fasten the flow of financial in side supply chain (SC), which will help increasing the competitiveness of the whole SC. Understand this concept, we open a exploration study which focuses in how small businesses in Danang understand about SCF and how they can access to the financial including qualitative analysis. The finding will partly point out some problems in financial flow that local small bussinesses faced and benefit of SCF in order to suggest some solutions for the development of the supply chain.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn