Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐO LƯỜNG HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Minh Hằng
Nơi đăng: Tạp chí kinh tế và dự báo; Số: 21;Từ->đến trang: 23-40;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quản trị chuỗi cung ứng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với từng doanh nghiệp đơn lẻ cũng như toàn bộ nền kinh tế. Những bất ổn của tình hình kinh tế toàn cầu hiện tại, cái bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19 càng cho thấy vai trò quan trọng của việc duy trì một chuỗi cung ứng hiệu quả. Hợp tác trong chuỗi cung ứng được coi là điều kiện tiên quyết để phát triển các chuỗi cung ứng hiệu quả. Đầu những năm 2000, các nhà nghiên cứu trên thế giới đã bắt đầu quan tâm tới việc đo lường trạng thái hợp tác trong chuỗi, lấy đó làm nền tảng để đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả của chuỗi cung ứng (Simatupang và Sridharan, 2002). Tuy nhiên, các nghiên cứu về chuỗi cung ứng, đặc biệt về hợp tác trong chuỗi cung ứng còn rất mới tại Việt Nam. Nghiên cứu này kế thừa các thang đo sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đã được phát triển bởi Simatpung (2006) và Cao và Zhang (2011) để đo lường trạng thái hợp tác của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Nghiên cứu đã chứng minh được sự phù hợp của thang đo sự hợp tác trên chuỗi cung ứng tại Việt Nam và đã đo lường được mức độ hợp tác giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
ABSTRACT
Supply chain management is increasingly important to every single business as well as the entire economy. The uncertainties of the current global economic situation, which have been affected by the Covid 19 pandemic, show the important role of maintaining an effective supply chain. The supply chain collaboration is considered a prerequisite for developing effective supply chains. In the early 2000s, researchers around the world began to care about measuring the state of collaboration in the supply chain, which served as a basis for proposing solutions to improve the efficiency of supply chains (Simatupang and Sridharan, 2002). However, studies of supply chains, especially supply chain collaboration, are new in Vietnam. This study inherits the scales of cooperation in the supply chain developed by Simatpung (2006) and Cao and Zhang (2011) to measure the state of supply chain collaboration of small and medium enterprises in Vietnam. The study demonstrated the suitability of the scale of the supply chain collaboration in Vietnam and measured the level of collaboration between the actors in the supply chain of small and medium enterprises.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn