Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,362

 Social Value Chain Analysis: The Case of Tuna Value Chain in Three South Central Provinces of Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Hoang Thu Nguyen, Le Quyen Cao, Thi Minh Hang Le, Tran Thi Nang Thu, Philippe, Lebailly
Nơi đăng: Asian Social Science (ASS); Số: 8;Từ->đến trang: 43-60;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bài viết này trình bày kết quả của dự án nghiên cứu quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ về chuỗi giá trị thủy sản mang tên Chính sách phát triển toàn diện cho phát triển thủy sản bền vững ở Việt Nam. Hoàn thành vào năm 2019. Nó được thực hiện với mục đích lập bản đồ chuỗi giá trị cá ngừ Việt Nam, bao gồm mô tả chuỗi giá trị, mô tả các tác nhân, dòng nguyên liệu, khối lượng, kiến ​​thức và thông tin, mối quan hệ, mối liên kết và niềm tin, giá trị ở các cấp độ khác nhau của chuỗi. Mục đích của phân tích này nhawmd xác định các biện pháp tác động làm tăng thu nhập cho ngư dân, và để quản lý tốt hơn nghề cá ngừ và cải thiện điều kiện xã hội của cộng đồng đánh bắt cá ngừ ở Việt Nam. Nghiên cứu đã lựa chọn ba tỉnh Nam Trung Bộ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa được để điều tra. Nghiên cứu này được hoàn thành trong bốn giai đoạn chính, với các phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm phỏng vấn, thảo luận nhóm tập trung và hội thảo xác nhận. 400 ngư dân, 19 trung gian và thương nhân, 5 nhà chế biến, 3 nhà bán buôn và 8 nhà bán lẻ đã được phỏng vấn tại 3 tỉnh trong năm 2018. Một số khuyến nghị chính sách để tăng thu nhập và cải thiện vị trí của ngư dân trong chuỗi giá trị cá ngừ đã được đề xuất, bao gồm (i) sự hợp tác giữa các ngư dân để tận dụng lợi thế mua nguyên liệu đầu vào; (ii) các biện pháp xử lý và duy trì chất lượng cá ngừ để tăng thu nhập của ngư dân; (iii) thành lập trung tâm đấu giá cá ngừ để giảm bất lợi tài chính cho ngư dân, tăng khả năng tiếp cận thông tin thị trường một cách công khai và minh bạch, và củng cố vị trí của họ trong chuỗi; (iv) xây dựng các chương trình tiết kiệm, tín dụng và tài chính vi mô để đa dạng hóa các hình thức tiếp cận vốn cho ngư dân; (v) đề xuất chia sẻ lợi nhuận hợp lý giữa các chủ tàu, thuyền trưởng và nhân viên hành trình để giảm bớt khả năng chịu trách nhiệm của người nghèo và tăng động lực quản lý việc đánh bắt cá ngừ đúng cách ở Việt Nam.
ABSTRACT
This paper presents the outputs of a Ministry of Science and Technology funded national research project on fisheries value chain entitled “Developing Feasible and Comprehensive Policies for Sustainable Fisheries Development in Vietnam” completed in 2019. It was carried out to map the Vietnamese tuna value chain in terms of value chain description, including actors, material flows, volume, knowledge and information, relationships, linkages and trust, and values at different levels of the chain. The point of entry for undertaking this analysis was to identify specific income increasing interventions for fishers to achieve the project objective of better management of tuna fisheries and to improve socio econ omic conditions of tuna fishing communities in Vietnam. Three South Central provinces of Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa were chosen for the investigation of the tuna value chain. This study was completed in four main phases, which consist of interview surve ys, focus group discussions, individual key informant interviews, and a validation workshop. Four hundreds fishers, nineteen middlemen and traders, five processors, three wholesalers, and eight retailers were interviewed in the three investigated provinces during 2018. Several policy recommendations to increase the income and improve the position of fishers in the tuna value chain were proposed, which include (i) the collaboration among fishers to take advantage of purchasing input materials; (ii) the impro vements on the handling and maintenance of tuna quality to increase fishers’ income; (iii) the establishment of tuna auction center to decrease financial detriment to fishers, increase their access to public and transparent market information, and strength en their position in the chain; (iv) the formulation of savings, credit, and microfinance schemes to diversify forms of capital access for fishers; (v) the suggestion on a fair share of profits among shipowners, captains and cruise workers to reduce the vu lnerability of the poor and increase the incentive for properly managing the tuna fisheries in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn