Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,322,399

 A LITERATURE REVIEW ON THE TRANSACTION COSTS AND THE CONTRACTUAL ISSUES AFFECTING AN EFFECTIVE GOVERNANCE STRUCTURE IN AN INTERMODALTRANSPORT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Dang Hoang Thu1,2, Le Thi Minh Hang
Nơi đăng: International Conference on Management and Business (COMB 2019); Số: 2019;Từ->đến trang: 318-328;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This search work focuses on how and which characteristics of transaction costs and contractual issues can affect the decisions on an effective governance structure in an intermodal transport. In the light of the transaction cost economics theory, three features of transaction including assets specificity, uncertainty and frequency can explain the decision on optimal governance structure in an intermodal transport. Low levels of assets specificity, uncertainty and frequency would favour a market like contract whereas high levels of assets specificity, uncertainty and frequency should be vertical integration or internalisation of the transaction, or a hierarchy. In addition, some contractual issues in rail-road and sea-road transportations are presented as the development of economic organization in an intermodal transport.
ABSTRACT
This search work focuses on how and which characteristics of transaction costs and contractual issues can affect the decisions on an effective governance structure in an intermodal transport. In the light of the transaction cost economics theory, three features of transaction including assets specificity, uncertainty and frequency can explain the decision on optimal governance structure in an intermodal transport. Low levels of assets specificity, uncertainty and frequency would favour a market like contract whereas high levels of assets specificity, uncertainty and frequency should be vertical integration or internalisation of the transaction, or a hierarchy. In addition, some contractual issues in rail-road and sea-road transportations are presented as the development of economic organization in an intermodal transport.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn