Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,815,634

 Value Chain Analysis of Vegetables on Urban Vietnam-Case of Danang City
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Thi Minh Hang
Nơi đăng: Asian Economic and Social Society; Số: vol. 8(4);Từ->đến trang: 179-189;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Safe food has been ?a constant worry of the people and a controversial problem that need to be solved at the earliest in Vietnam?. Over the past recent years, the government has had a various policies in order to support developing both producing and distributing safe vegetables. However, up to now, the supply chain of safe vegetables (SV) still has some drawbacks. While everybody has the need to consume SV and the government has made so many efforts to support, why the supply chain of SV still has not developed strongly and taken the place of the normal supply chain? This research focuses on analyzing the vegetables value chain, comparing between the supply chain of SV and the supply chain of normal vegetables, including qualitative and quantitative analysis. The finding will partly point out some problems in dividing the cost and the value of the supply chain of SV in order to suggest some solutions for the development of the supply chain.
ABSTRACT
Safe food has been ?a constant worry of the people and a controversial problem that need to be solved at the earliest in Vietnam?. Over the past recent years, the government has had a various policies in order to support developing both producing and distributing safe vegetables. However, up to now, the supply chain of safe vegetables (SV) still has some drawbacks. While everybody has the need to consume SV and the government has made so many efforts to support, why the supply chain of SV still has not developed strongly and taken the place of the normal supply chain? This research focuses on analyzing the vegetables value chain, comparing between the supply chain of SV and the supply chain of normal vegetables, including qualitative and quantitative analysis. The finding will partly point out some problems in dividing the cost and the value of the supply chain of SV in order to suggest some solutions for the development of the supply chain.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn