Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,937,239

 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CHUỖI CUNG ỨNG RAU AN TOÀN Ở ĐÔ THỊ VIỆT NAM-KẾT QUẢ TỪ PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ RAU TẠI ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Minh Hằng
Nơi đăng: tạp chí kinh tế phát triển; Số: 255;Từ->đến trang: 93-100;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thực phẩm an toàn là “nỗi lo thường trực của mỗi người dân và là vấn đề xã hội bức xúc cấp bách cần được giải quyết” tại Việt Nam (Thanh Vân, 2017). Trong những năm qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và cung ứng rau an toàn, tuy nhiên cho tới nay, chuỗi cung ứng rau an toàn (RAT) vẫn còn rất khiêm tốn trên thị trường. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng kĩ thuật phân tích chuỗi giá trị do Tổ chức phát triển quốc tế của Anh (DFID) công bố năm 2008, để phân tích định tính và định lượng chuỗi cung ứng rau tại Đà Nẵng. Nghiên cứu đã mô tả được trạng thái chuỗi cung ứng rau ở Đà Nẵng; nhận diện và mô tả vai trò của các chủ thể trong chuỗi; nhận diện được thế yếu của nông hộ và vai trò quan trọng của hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng RAT; phân tích định lượng giá trị mà chuỗi cung ứng rau đem lại cho mỗi mắt xích và nhận diện được vấn đề cơ bản ngăn cản sự phát triển của chuỗi cung ứng RAT đó là lợi nhuận đem lại cho các chủ thể trong chuỗi RAT thấp hơn so với chuỗi rau thông thường
ABSTRACT
Safe food is “a constant worry of people and a controversial problem that need to be sovled at the earliest in Vietnam”. Over the past recent years, the government has various policies in order to support developing both producing and distributing safe vegetables. However, up to now, the supply chain of safe vegetables (SV) still has some drawbacks in the market. In this study, we used the value chain analysis technique developed by the UK Department for International Development (DFID, 2008) to qualitatively and quantitatively analyze the supply chain of vegetables in Da Nang. The research has described the vegetables supply chain in Da Nang; Identified and described the role of each actors in the vegetables supply chain; identified the weakness of farm households and the important role of cooperatives, cooperative groups and enterprises in supply chain SV; quantitative analyzed the value that the supply chain provides for each actor; recognized the fundamental problem that hinders the development of the supply chain SV is that the profitability of the actor in the supply chain SV lower than that of supply chains of normal vegetables.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn