Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,828,320

 Ứng dụng chế phẩm sinh học phòng, trừ ruồi đục quả trên rau quả ở địa bàn thành phố Kon Tum
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thu Trang*, Bùi Thị Ngọc Hân, Nguyễn Nghiêm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 02(111).2017;Từ->đến trang: 138-142;Năm: 2017
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, trình bày những thiệt hại do ruồi đục quả gây ra đối với rau quả và thực trạng phòng trừ ruồi đục quả trong sản xuất rau ở địa bàn thành phố Kon Tum. Kết quả thử nghiệm mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học phòng trừ ruồi đục quả trên ruộng trồng khổ qua và dưa leo ở địa bàn thành phố trong hai vụ (vụ xuân hè 2015 và đông xuân 2015 - 2016) cho thấy cả hai loại bẫy sử dụng hai loại chế phẩm sinh học Vizubon – D và Sofri protein đều cho hiệu quả cao. Số lượng ruồi đục quả trên cây khổ qua nhiều hơn trên cây dưa leo. Việc sử dụng chế phẩm sinh học diệt trừ ruồi đục quả giúp làm giảm tỉ lệ quả bị hư hại do ruồi và tăng năng suất hơn so với ruộng đối chứng
ABSTRACT
In this paper, presents the damage caused by the fruit fly for fruit and vegetables and the status of fruit fly control in vegetable production in Kon Tum city. Results of experiments of application model bioproducts in preventing and exterminating fruit fly in the field of bitter melon and cucumber growing in the city in two crop showed that both types trap using two types of bioproducts Vizubon - D and protein Sofri are effective. The number fruit flies on the bitter melon is more the one on the cucumber. The use of bioproducts to eradicate fruit flies help reduce the rate of fruit damaged by flies and raise the productivity than the control field.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn