Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Monotone Difference Schemes for Weakly Coupled Elliptic and Parabolic Systems
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: P. Matus, Francisco G., Le Minh Hieu, Vo Thi Kim Tuyen
Nơi đăng: Computational Methods in Applied Mathematics; Số: 2 (vol.17);Từ->đến trang: 287-298;Năm: 2017
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The present paper is devoted to the development of the theory of monotone difference schemes, approximating the so-called weakly coupled system of linear elliptic and quasilinear parabolic equations. Similarly to the scalar case, the canonical form of the vector-difference schemes is introduced and the definition of its monotonicity is given. This definition is closely associated with the property of non-negativity of the solution. Under the fulfillment of the positivity condition of the coefficients, two-side estimates of the approximate solution of these vector-difference equations are established and the important a priori estimate in the uniform norm C is given.
ABSTRACT
The present paper is devoted to the development of the theory of monotone difference schemes, approximating the so-called weakly coupled system of linear elliptic and quasilinear parabolic equations. Similarly to the scalar case, the canonical form of the vector-difference schemes is introduced and the definition of its monotonicity is given. This definition is closely associated with the property of non-negativity of the solution. Under the fulfillment of the positivity condition of the coefficients, two-side estimates of the approximate solution of these vector-difference equations are established and the important a priori estimate in the uniform norm C is given.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn