Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Image Inpainting Method Based on Mixed Median
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang N.H. Thanh, V.B. Surya Prasath, Le Minh Hieu, Hiroharu Kawanaka
Nơi đăng: Conference: IEEE Joint 2019 8th International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV) & 3rd International Conference on Imaging, Vision & Pattern Recognition (IVPR) (978-1-7281-0788-2/19/1.00); Số: At: Washington, Spokane;Từ->đến trang: 24-29;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The image inpainting is an interesting problem of image processing that has wide range of application in science, engineering, medicine and other fields of life.The inpainting is a process to fill the corrupted or missing parts of images. So, the image inpainting can be used in various cases, such as restoration ofcorrupted images, removal ofunnecessary objects on images to improve qualityof postprocessing tasks, image zooming etc. In this paper, we propose an image inpainting method based on mixed median. The mixed median proposed here is acombination of two kinds of median of pixelsintensity: median of uncorrupted pixels in a clipping windowand median of the maximum repetitive pixel values. In the experiment, we handle the test on the open dataset with given masks to generate the corrupted regions. This method is helpful to assess the inpainting quality based on the peak signal-to-noise ratio and the structure similarity metrics. We also compare the proposed method with the harmonic inpainting methodto prove its own effectiveness.
ABSTRACT
The image inpainting is an interesting problem of image processing that has wide range of application in science, engineering, medicine and other fields of life.The inpainting is a process to fill the corrupted or missing parts of images. So, the image inpainting can be used in various cases, such as restoration ofcorrupted images, removal ofunnecessary objects on images to improve qualityof postprocessing tasks, image zooming etc. In this paper, we propose an image inpainting method based on mixed median. The mixed median proposed here is acombination of two kinds of median of pixelsintensity: median of uncorrupted pixels in a clipping windowand median of the maximum repetitive pixel values. In the experiment, we handle the test on the open dataset with given masks to generate the corrupted regions. This method is helpful to assess the inpainting quality based on the peak signal-to-noise ratio and the structure similarity metrics. We also compare the proposed method with the harmonic inpainting methodto prove its own effectiveness.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn