Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Монотонные разностные схемы второго порядка точности для квазилинейных параболических уравнений со смешанными производными
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: П. П. Матус, Л. М. Хиеу, Д. Пылак
Nơi đăng: Дифференциальные уравнения; Số: том 55, № 3;Từ->đến trang: 428–440;Năm: 2019
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Рассматривается начально-краевая задача для квазилинейного параболического уравнения со смешанными производными и неограниченной нелинейностью. Построены безусловно монотонные и консервативные разностные схемы второго порядка точности при произвольных знакопеременных коэффициентах уравнения. Для разностного решения получена двусторонняя оценка, полностью согласованная с аналогичными оценками для решения дифференциальной задачи, а также установлена важная априорная оценка в равномерной C-норме. Полученные оценки применяются для доказательства сходимости разностных схем в сеточной L2-норме. Все теоретические результаты получены в предположении выполнения некоторых условий относительно только входных данных дифференциальной задачи.
ABSTRACT
Рассматривается начально-краевая задача для квазилинейного параболического уравнения со смешанными производными и неограниченной нелинейностью. Построены безусловно монотонные и консервативные разностные схемы второго порядка точности при произвольных знакопеременных коэффициентах уравнения. Для разностного решения получена двусторонняя оценка, полностью согласованная с аналогичными оценками для решения дифференциальной задачи, а также установлена важная априорная оценка в равномерной C-норме. Полученные оценки применяются для доказательства сходимости разностных схем в сеточной L2-норме. Все теоретические результаты получены в предположении выполнения некоторых условий относительно только входных данных дифференциальной задачи.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn