Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 An adaptive image inpainting method based on the modified mumford-shah model and multiscale parameter estimation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dang Ngoc Hoang Thanh, Prasath VB Surya, Nguyen Van Son, Le Minh Hieu
Nơi đăng: Computer Optics (ESCI, Scopus); Số: 43 (2) 2019;Từ->đến trang: 251-257;Năm: 2019
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Image inpainting is a process of filling missing and damaged parts of image. By using the Mumford-Shah image model, the image inpainting can be formulated as a constrained optimization problem. The Mumford-Shah model is a famous and effective model to solve the image inpainting problem. In this paper, we propose an adaptive image inpainting method based on multiscale parameter estimation for the modified Mumford-Shah model. In the experiments, we will handle the comparison with other similar inpainting methods to prove that the combination of classic model such the modified Mumford-Shah model and the multiscale parameter estimation is an effective method to solve the inpainting problem.
ABSTRACT
Image inpainting is a process of filling missing and damaged parts of image. By using the Mumford-Shah image model, the image inpainting can be formulated as a constrained optimization problem. The Mumford-Shah model is a famous and effective model to solve the image inpainting problem. In this paper, we propose an adaptive image inpainting method based on multiscale parameter estimation for the modified Mumford-Shah model. In the experiments, we will handle the comparison with other similar inpainting methods to prove that the combination of classic model such the modified Mumford-Shah model and the multiscale parameter estimation is an effective method to solve the inpainting problem.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn