Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Monotone Finite-Difference Schemes of Second-Order Accuracy for Quasilinear Parabolic Equations with Mixed Derivatives
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: P. P. Matus, Le Minh Hieu, D. Pylak
Nơi đăng: Differential Equations (SCIE) (DOI: 10.1134/S0012266119030157); Số: 55 (3) 2019;Từ->đến trang: 424–436;Năm: 2019
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
We consider the initial–boundary value problem for quasilinear parabolic equation with mixed derivatives and an unbounded nonlinearity. We construct unconditionally monotone and conservative finite-difference schemes of the second-order accuracy for arbitrary sign alternating coefficients of the equation. For the finite-difference solution, we obtain a two-sided estimate completely consistent with similar estimates for the solution of the differential problem, and also obtain an important a priori estimate in the uniform C-norm. These estimates are used to prove the convergence of finite-difference schemes in the grid L2-norm. All theoretical results are obtained under the assumption that some conditions imposed only on the input data of the differential problem are satisfied.
ABSTRACT
We consider the initial–boundary value problem for quasilinear parabolic equation with mixed derivatives and an unbounded nonlinearity. We construct unconditionally monotone and conservative finite-difference schemes of the second-order accuracy for arbitrary sign alternating coefficients of the equation. For the finite-difference solution, we obtain a two-sided estimate completely consistent with similar estimates for the solution of the differential problem, and also obtain an important a priori estimate in the uniform C-norm. These estimates are used to prove the convergence of finite-difference schemes in the grid L2-norm. All theoretical results are obtained under the assumption that some conditions imposed only on the input data of the differential problem are satisfied.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn