Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Second Order Monotone Difference Schemes with Approximation on Non-Uniform Grids for Two-Dimensional Quasilinear Parabolic Convection-Diffusion Equations
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Minh Hieu, Dang N. H. Thanh, Surya Prasath
Nơi đăng: Vestnik St Petersburg University - Mathematics (Scopus); Số: Vol. 53, No. 2 (DOI: 10.1134/S1063454120020107);Từ->đến trang: 232–240;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn