Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Multiscale Gradient Maps Augmented Fisher Information-Based Image Edge Detection
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Surya Prasath, Dang Thanh, Nguyen Quoc Hung, Le Minh Hieu
Nơi đăng: IEEE Access (ISI Q1 – Scopus Q1); Số: Vol. 8;Từ->đến trang: 141104-141110;Năm: 2020
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Image edge detection is an important task in image processing and pattern recognition. Edges in digital images signify image discontinuities and traditionally gradient information is utilized in finding possible edge pixels. In this work, we consider a fusion approach using multiscale gradient maps along with non-parametric Fisher information which is recently used in edge detection. By using multiscale gradient maps we obtain better edge localization and robust edge maps and local thresholding with Fisher information helps obtain better detection. Experimental results on a variety of digital images and performance evaluation undertaken in comparison with edge detectors from the literature show the advantage of the proposed approach.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn