Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sử dụng các hàm cơ sở đặc biệt trong thuật toán giải nghiệm số phương trình vi phân thường tuyến tính cấp 2 với điều kiện biên đơn giản
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Hiếu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 9(58).2012 Quyển I;Từ->đến trang: 24-29;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dựa trên nền tảng phương pháp Mô-men [2] [5], dựa vào các hàm cơ sở đã được xây dựng ở [1], tác giả của bài báo muốn giới thiệu cho độc giả và những ai quan tâm đến phương pháp số một hướng giải quyết mới nhằm giải nghiệm số phương trình vi phân thường tuyến tính cấp 2 với điều kiện biên đơn giản. Để giải quyết vấn đề được đặt ra, tác giả xây dựng một sơ đồ sai phân, kết quả nhận được là một hệ phương trình tuyến tính với ma trận hệ số 3 đường chéo, và có thể giải hệ phương trình này bằng phương pháp đuổi [3] [6] [8] [9]. Các thuật toán mới được thể hiện trên ngôn ngữ Mathematica [4] [7] phiên bản 8.0, tác giả đã kiểm chứng sự hội tụ bằng thực nghiệm và nhận được kết quả tốt. Từ khóa: thuật toán; hàm cơ sở; phương pháp Mô-men; giải nghiệm số; phương trình vi phân thường tuyến tính cấp 2.TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Minh Hiếu, Ứng dụng phương pháp Mô-men giải nghiệm số phương trình vi phân thường tuyến nh cấp 2 hệ số hằng, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng – số 2(43).2011: 93 – 100. [2] Крылов В. И., Бобков В. В., Монастырный П. И., Вычислительные методы (Том 2). - М.: Наука, 1977. [3] Самарский А. А., Гулин А. В., Численные методы. – М.: Наука, 1989. [4] John W. Gray, Mastering Mathematica, Programming Methods and Application. – Academic Press, Inc., 1994. [5] Вакульчик П. А., Методы численного анализа. – Минск: БГУ, 2002. [6] Егоров А. А., Вычислительные алгоритмы линейной алгебры. Учебное пособие. – Минск: БГУ, 2008. [7] Bruce F. Torrence, Eve A. Torrence, The Student’s Introduction To Mathemcatica. Second edition. A Handbook for Precalculus, Calculus, and Linear Algebra. – Cambridge University Press, New York, 2009. [8] Nguyễn Minh Chương (Chủ biên), Nguyễn Văn Khải, Khuất Văn Ninh, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Tường, Giải tích số. Tái bản lần thứ 2. – NXB Giáo dục, 2007. [9] Вержбицкий В. М., Основы численных методов: Учебное пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2002.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn