Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một phương pháp tích phân-nội suy giải bài toán biên 3-điểm đối với phương trình vi phân thường tuyến tính cấp 2
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Hiếu
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 12(61) Quyển II;Từ->đến trang: 67-74;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, bài toán biên đa điểm đang được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trên thế giới [10] [11] [12]. Nó phát sinh trong nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học ứng dụng. Dựa trên nền tảng của phương pháp tích phân-nội suy [2] [5] và các hàm cơ sở đã được trình bày ở [1], tác giả muốn giới thiệu cho những ai quan tâm đến phương pháp số một hướng mới nhằm áp dụng giải bài toán biên 3-điểm đối với phương trình vi phân thường tuyến tính cấp 2. Với phương pháp này, các điều kiện biên đều tự động thỏa mãn mà không cần phải xấp xĩ riêng biệt như các phương pháp cổ điển. Trong đó, tác giả sử dụng linh hoạt các hàm cơ sở, các công thức nội suy Hermite [3] [5] [8] [9] và Newton-Stirling [9]. Chương trình giải toán trên máy tính được viết bằng ngôn ngữ Mathematica 8.0 [4] [7], tác giả đã kiểm chứng sự hội tụ bằng thực nghiệm và cho kết quả tốt.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
In recent years, there has been an increasing interest of many scientists around the world in multipoint boundary value problems [10] [11] [12]. They have arisen in various fields of the applied science. Based on the foundation of the integral-interpolation method [2] [5] and basic functions [1], this paper introduces a new algorithm to find approximate solutions of three-point boundary value problem for second-order linear ordinary differential equations. With this method, boundary conditions are automatically satisfied and we do not need to approximate separately as in the classical methods. In order to build up the algorithm, the author has employed versatility basic functions, Hermite interpolation formula [3] [5] [8] [9] and Newton-Stirling interpolation formula [9]. With the program for solving the mathematical problem written in Mathematica [4] [7] version 8.0, the reseacher has proved the convergence of the algorithm via experiments and has received positive results.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn