Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Интегро-интерполяционный метод для решения двухточечных краевых задач
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Hiếu, Đặng Ngọc Hoàng Thành
Nơi đăng: Труды международной заочной научно-практической конференции «Проблемы развития науки, медицины, образования (Теория и практика)». ISBN 978-5-88422-551-0. Издательство ООО «НИКА-ГРУПП», Тула-2013.; Số: 1;Từ->đến trang: 163-170;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn