Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Chiến lược phát triển đô thị Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888-1950)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Minh Sơn*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 4(125).2018;Từ->đến trang: 59;Năm: 2018
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đà Nẵng hiện nay là một thành phố quan trọng bậc nhất miền trung, địa vị này không phải tự nhiên mà có được, nó phải được hậu thuẫn tốt ở vị trí địa lý vốn có và sự gây dựng một nền tảng vững chắc từ quá khứ. Bài viết này của chúng tôi làm một nghiên cứu lý thuyết, bằng cách khảo cứu các hồ sơ, tư liệu, văn bản hành chính cũ liên quan đến vấn đề xây dựng đô thị Đà Nẵng trong thời kỳ Pháp thuộc, nhằm phân tích những ý đồ chiến lược của người Pháp về kiến trúc và quy hoạch tại Đà Nẵng từ năm 1888-1950. Những việc làm này của họ đã đem lại cho thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay những bài học gì nhận xét về vấn đề quản lý và phát triển đô thị Đà Nẵng ngày hôm này có tương xứng với những gì mà lịch sử đã gây dựng nên hay chưa.
ABSTRACT
Danang is the most important city in the Central Vietnam. This role does not come naturally; It has to be well-supported by its inherent geographical location and the building of a solid foundation from the past. This article is a theoretical study, researching the history documents, data, administrative documents related to urban planning of Danang during the colonial period to analyse the French's strategic intention of urban planning and architecture in Danang during 1888-1950. What are the lessons they have brought to Da Nang today? Would comments on the management and development of Da Nang today be commensurate with what history has built up or not?
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn