Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hình thức kiến trúc công sở tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Sơn
Nơi đăng: Tạp Chí Xây Dựng Việt Nam; Số: 2-1019;Từ->đến trang: 51-57;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Công trình kiến trúc công sở được xây dựng bằng ngân sách và bằng tiền của người đóng thuế, nên phải phục vụ cho những mục đích chân chính. Kiến trúc công sở là loại hình kiến trúc chính thống, phản ánh tư tưởng và nhận thức của xã hội. Nhũng biểu hiện trong hình thức kiến trúc công sở ở dạng tích cực hay tiêu cực đều ảnh hưởng đến suy nghĩ và sự lựa chọn thẩm mỹ của cộng đồng. Bài viết này sẽ làm một nghiên cứu khảo sát các công trình kiến trúc công sở trên địa bàn các quận của thành phố Đà Nẵng, sau đó tiến hành phân loại và đánh giá các công trình này ở phương diện thẩm mỹ kiến trúc, cuối cùng đưa ra nhận định xu hướng thiết kế kiến trúc công sở nào cần được phát huy và xu hướng nào nên hạn chế.
ABSTRACT
The office buildings are built with the budget and taxpayer money, so they must serve the right purposes. Office architecture is a form of orthodox architecture, reflecting social ideology and awareness. These manifestations in the form of office architecture in a positive or negative form affect the aesthetic thinking and choice of the community. This article studies and surveys of public buildings in the districts of Da Nang city, then classifies and evaluates these works in terms of architectural aesthetic. Finally, the research examines which office architecture design trends need to be promoted and which trends should be limited
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn