Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Lào
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Sơn
Nơi đăng: Journal of Science and Technology (JST-UD); Số: 4;Từ->đến trang: 106-110;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Liên bang Đông Dương (1887), bao gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia và Quảng Châu Loan đều nằm dưới sự cai trị thuộc địa của người Pháp. Lào là một quốc gia có 2.340km đường biên giới chung với Việt Nam. Với đường lối chính trị của Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut, tại Lào đã xuất hiện những công trình xây dựng có những nét tương đồng như cách mà người Pháp đã làm tại Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa. Bài viết này sẽ thực hiện một nghiên cứu tổng quan để tìm hiểu những đặc điểm của kiến trúc thuộc địa Pháp tại Lào để từ đó đưa ra được những nhận xét, những đánh giá về kiến trúc và quy hoạch đô thị thời thuộc địa ở Lào, cuối cùng là nhận định về những điểm tương đồng và khác biệt giữa kiến trúc thuộc địa Pháp tại Lào và tại Việt Nam.
ABSTRACT
Indochina Union (1887), including Vietnam, Laos, Cambodia and Guangzhou were all under French colonial rule. Laos has 2,340km of common border with Vietnam. Under the political line of Indochina Governor-General Albert Sarraut, the buildings in Laos had similarities with Vietnamese architecture in this period. This paper will conduct an overview study to understand the characteristics of French colonial architecture in Laos and make an assessment of architecture and urban planning in Laos during the colonial period. Finally, the article compares the similarities and differences between French colonial architecture in Laos and in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn