Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,106,508

 Khảo sát và đề xuất phương án bảo tồn các công trình kiến trúc công công thời Pháp thuộc tại Thành phố Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  Lê Minh Sơn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Lê Thị Kim Dung
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: Đ2013-02-65 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

TÓM TẮT

Di sản kiến trúc đô thị là một phần quan trọng trong di sản văn hóa của con người. Nó có vai trò to lớn trong việc tạo nên lịch sử và bản sắc của một thành phố trong quá trình tồn tại và phát triển. Đà Nẵng, thành phố với cái tên Tourane thời thuộc Pháp đang còn lưu giữ được khá nguyên vẹn một số các công trình kiến trúc công cộng có giá trị được xây dựng trong thời kỳ thuộc địa. Tuy nhiên cho đến nay các công trình kiến trúc này đang có dấu hiệu xuống cấp và mất dần các giá trị dưới tác động của thời gian và sức ép của việc phát triển kinh tế. Việc khảo sát đánh giá giá trị của những công trình này là rất cần thiết để đưa ra được các giải pháp thích hợp nhằm giữ gìn và phát huy giá trị sử dụng trong giai đoạn mới.

marriage affairs all wife cheat i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn