Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 The effects of acid method on gelatin quality and yield fromSalmon (Salmonidae) scales
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Truc Loan, Dao Thi Anh Thu
Nơi đăng: Научная перспектива Научно-аналитический журнал; Số: 12 (70) / 2015;Từ->đến trang: 132-134;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
Pretreatments with different chemicals atvarious concentrations to remove the non-collagen proteinsand subcutaneous tissues after swelling were studiedto determine their effects on gelatin extraction from salmon(Salmonidae) scales. This study focuses on removingthe calcium (Ca) compounds in fish scales and the viscosityof gelatin solution as well as gelatin yield. The pretreatmentwith HCl 0.3 M (dry scales: solution = 1: 10, w/v) in2 hours provided the best viscosity and Ca removal. Thisstudy may help the fish industry to have a new source
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn